Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat

 

1. Informacje ogólne.

 

 1. Operatorem serwisu jest: 3CUBE Sp. z o.o. SKA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rymarska 23/11, 53-206 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna pod nr KRS: 0000429296, NIP: 8943041005
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, podczas używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).
 3. Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
     • a. techniczne uruchomienie usług,
     • b. fakturowanie,
     • c. przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
     • d. informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
     • e. informowanie o planowanych pracach technicznych,
     • f. informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
     • g. informowanie o zmianach regulaminów,
     • h. realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,
     • i. wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
     • j. bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.
     • k. przesyłanie informacji marketingowych mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami – jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę, albo w panelu klienta – szczegółowe zasady, zakres zgody wraz z powołaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),
 4. Operator, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.
 5. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
   • a. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • b. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   • c. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
   • d. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

 

 

2. Wybrane metody ochrony danych.

 1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
   • a. ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
   • b. ochronę przed utratą danych
 2. Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.
 3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
 4. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).
 5. Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).
 6. Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).
 7. Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).
 8. Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji).
 9. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)
 10. Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

 

 

3. Informacje w związku z RODO.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 3CUBE Sp. z o.o. SKA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rymarska 23/11, 53-206 Wrocław
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Bartłomiej Adamów, Rymarska 23/11, 53-206 Wrocław, kontakt e-mail pod adresem: iod@3cube.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
   • a. realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   • b. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
   • c. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
     • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
     • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
     • innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 5. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   • a. pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
   • b. pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
   • c. pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
     • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
     • ich sprostowania,
     • usunięcia,
     • ograniczenia przetwarzania,
     • oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 11. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

 

4. Informacje w formularzach.

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 

5. Logi.

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Zapisowi mogą podlegać:
   1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
   2. czas nadejścia zapytania,
   3. czas wysłania odpowiedzi,
   4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   7. informacje o przeglądarce użytkownika,
   8. informacje o adresie IP,
   9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
   10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.

 

6. Audyt przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator danych, który powierzył 3CUBE przetwarzanie danych osobowych lub upoważniony niego audytor jest uprawniony do audytowania 3Cube w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych pod względem zgodności z Rozporządzeniem, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych może realizować prawo audytu w formie elektronicznej poprzez przesłanie przez 3Ccube w formie elektronicznej Administratorowi danych na jego żądanie listy zawierającej dane konieczne do wykonania uprawnienia audytowego przewidzianego w Rozporządzeniu, zgodnie ze wzorem obowiązującym w 3cube. Informacja w trybie audytu elektronicznego udzielana jest po uprzednim uiszczeniu przez niego opłaty.

 

Kontakt


3CUBE Sp. z o.o. SKA

ul.. Rymarska 23/11
53-206 Wrocław
NIP: 8943041005
KRS: 0000429296


Biuro:
ul. Inowrocławska 17/106
53-653 Wrocław
tel. (71) 723 41 36
e-mail: office@3cube.pl

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.3cube.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

akceptuję